Общи условия за ползване

Настоящите общи условия регулират отношенията между „Гомба“ ООД, ЕИК 202438316, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, адрес на управление: Република България, гр. София 1407, бул. "Черни връх" № 84, офис 1, наричано за краткост по-нататък в договора „Доставчик“ и регистрираните ползватели на платформата за електронна търговия GombaShop™, наричани по-долу за краткост „ПОЛЗВАТЕЛИ“.

I. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА.

Информация съгласно Закона за електронната търговия:

1.Наименование на Доставчика: „Гомба“ ООД

2.Седалище и адрес на управление: гр. София 1407, бул. "Черни връх" № 84, офис 1

3.Адрес за упражняване на дейността: гр. София 1407, бул. "Черни връх" № 84, офис 1

4.Данни за кореспонденция: гр. София 1407, бул. "Черни връх" № 84, офис 1

5.Вписване в публични регистри: ЕИК 202438316 + Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 372024

II. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Доставчикът предоставя на Ползвателя ползването на софтуерна платформа за осъществяване на електронна търговия на стоки чрез Интернет, в съответствие с избрания от Ползвателя абонаментен план.

(2) За предоставеното право на ползване на софтуерната платформа GombaShop™, Ползвателят заплаща на Доставчика ежемесечно възнаграждение, платимо в размер и срокове, определени в избрания от Ползвателя абонаментен план.

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА GombaShop™

Чл. 3. Платформата за електронна търговия GombaShop™, предоставяна от Доставчика на Ползвателя включва следното:

1.Създаване и управление на електронен магазин чрез стандартната функционалност, достъпна в платформата;

2.Осигуряване на хостинг за функционирането на електронния магазин чрез избрана от Доставчика хостинг компания;

3.Техническа поддръжка съгласно обявените на сайта на GombaShop™ обхват и обем;

Чл. 4. (1) Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват платформата GombaShop™, съгласно параметрите на съответния избран от Ползвателите абонаментен план.

(2) Доставчикът предоставя ползването на платформата GombaShop™ в рамките на добросъвестното, разумно и приетото в практиката и обичаите използване.

(3) В случай на установяване на отклонение от ползването съгласно ал. 2, Доставчикът има право временно или постоянно да ограничи или прекрати предоставянето на платформата GombaShop™.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА GombaShop™

Чл. 5. (1) За да използва платформата за електронна търговия GombaShop™, Ползвателят трябва извърши регистрация чрез създаване на електронен магазин в платформата тук.

(2) При създаването на електронен магазин, Ползвателят посочва име и парола за отдалечен достъп.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Създайте вашия интернет магазин", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия и политиката за защита на личните данни на Доставчика, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. С натискането на бутона се създава електронен магазин на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя имейл.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

(6) При извършване на първата регистрация в платформата GombaShop™, Доставчикът предоставя на Ползвателя 14-дневен безплатен тестов период за използване на GombaShop™. За продължаване на ползването на платформата GombaShop™ след изтичане на този тестов период Ползвателят трябва да избере абонаментен план съгласно обявените параметри на абонаментните планове в сайта на GombaShop™.

(7) Ползвателят декларира, че няма качеството на потребител по смисъла на приложимото законодателство за защита на потребителите.

Чл. 6. (1) Доставчикът предоставя на Ползвателя достъп до административен панел за дистанционно използване на електронния магазин в платформата GombaShop™.

(2) Ползвателят има право да управлява платформата GombaShop™ единствено чрез предоставения от Доставчика административен панел и легитимирайки се с предоставеното му име и парола.

Чл. 7. (1) Ползвателят има право да използва платформата GombaShop™ добросъвестно и по предназначение единствено за осъществяване на електронна търговия.

(2) При използването на платформата GombaShop™, Ползвателят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ползватели.

(3) Ползвателят се задължава да не използва платформата GombaShop™ за следното:

1.За продажба на стоки, които съгласно приложимото законодателство са забранени за продажба или не могат да бъдат продавани от разстояние, чрез Интернет или които са обект на особен контролен режим.

2.За публикуване, разпространяване или предоставяне по всякакъв начин, данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали, които , противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите условия, Интернет етиката или добрите нрави и които нарушават правата на трети лица като:

3.Авторски права или сродни на тях права, запазени марки, патент или други права на интелектуална собственост, право на собственост, както и всякакви други имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;

4. Представляващи търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;

5.За публикуване, разпространение или да предоставяне софтуер или други компютърни файлове, които съдържат вируси или други рискови програми или техни компоненти.

6.За публикуване или трансфер на порнографски и нелегални материали.

7.За публикуване на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, пропагандиращи дискриминация, проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление и т.н.

(4) Ползвателят се съгласява да не използва платформата GombaShop™ за изпращане на непоискани търговски съобщения – "СПАМ".

(5) Ползвателят самостоятелно гарантира и осигурява съответствието с нормативните изисквания на извършваната от него дейност и ползването на софтуерната платформа GombaShop™.

(6) Ползвателят се задължава да използва платформата GombaShop™ по начин, който не нарушава права на трети лица, включително права върху марки, дизайн и друг вид интелектуална собственост.

Чл. 8. (1) С оглед повишаване качеството на платформата GombaShop™, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на платформата GombaShop™.

(2) В случаите по ал. 1, Доставчикът е задължен своевременно да възстанови предоставянето на платформата GombaShop™ след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.

Чл. 9. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) и Закона за защита на личните данни. Доставчикът обработва личните данни на Ползвателите на основание чл. 6, ал. 1, б. „б“ от GDPR – обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът е страна.

(2) Доставчикът е публикувал информацията относно личните данни, които обработва и целите, за които те се обработват, както и цялата изискуема информация съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) в Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни, достъпна тук, която е неразделна част от Общите условия и с която Ползвателят декларира с приемането на тези общи условия, че се е запознал и е съгласен.

(3) При предоставяне на услугата Доставчикът действа единствено по инструкция на Ползвателя на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които ползвателят обработва. Договорът за използване на услугата и използването на нейните функции и възможности са направени достъпни от Доставчика като част от услугата представляват изчерпателно и изрично инструкциите на ползвателя на услугата към задълженото лице (доставчика на услугата). В този смисъл, Доставчикът (доставчикът на услугата) няма контрол върху съдържанието и данните, които ползвателят на услугата избира да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай Доставчикът няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на Доставчика в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно и както е описано в договора за предоставяне на услугата и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс. В настоящия случай на предоставяне на услуги от Доставчика, Доставчикът няма контрол и няма отговорност за личните данни, които ползвателят на услугата обработва.

(4) Ползвателят на услуга е задължен самостоятелно да осигури съответствие с изискванията за защита на личните данни в дейността си и декларира, че предприел такива действия, които са осигурили съответствието му.

(5) Oт cъoбpaжeния зa cигypнocт нa личнитe дaнни нa Πoлзвaтeлитe, Дocтaвчиĸът щe изпpaти дaннитe caмo нa е-mаil aдpec, ĸoйтo e бил пocoчeн oт Πoлзвaтeлитe в мoмeнтa нa peгиcтpaциятa.

(6) Доставчикът обработва лични данни на Ползвателя за целите на директния маркетинг единствено при негово изрично съгласие, което той може да оттегли по всяко време.

(7) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът може да му изпраща имейли и електронни съобщения относно предоставянето на услугата, подобряване на функционалностите, промоционални съобщения за конкретния Ползвател и други, свързани с изпълнението на договора.

Чл. 10. (1) Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на платформата GombaShop™, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли“, достъпна на сайта на платформата GombaShop™.

Чл. 11. (1) Доставчикът се задължава за предостави ползването на софтуерната платформа, в съответствие с обявената на сайта на платформата GombaShop™ функционалност.

(2) Доставчикът предоставя софтуерната платформа съгласно спецификациите, определени в сайта на платформата GombaShop™ и не носи отговорност за съобразяването й с нови операционни системи, браузъри или технологии в Интернет.

(3) Независимо от ал. 1 и ал. 2, Доставчикът има право да прави едностранни промени във функционалността и интерфейса на платформата GombaShop™, без предварително уведомление до Ползвателя.

(4) Доставчикът няма контрол върху профилите, използвани за функционирането на софтуерната платформа GombaShop™, които се използват от Ползвателя. За избягване на всякакво съмнение, Доставчикът се задължава единствено да осигури техническото и софтуерното функциониране на софтуерната платформа и няма достъп до съдържащата се в нея информация, която е резултат от дейността на Ползвателя.

(5) Ползвателят използва софтуерната платформа GombaShop™ чрез субдомейн в домейна gombashop.bg или друг домейн, притежаван от Ползвателя, в зависимост от избрания абонаментен план. В случай на използване на друг домейн, Ползвателят декларира, че има права да го използва за целите на създаване и управление на електронен магазин.

(6) Доставчикът е осигурил хостинг за създадения чрез платформата GombaShop™ електронен магазин.

(7) Ползвателят самостоятелно осигурява изпълнението на договорите с третите лица, които са клиенти на създадения чрез платформа GombaShop™ електронен магазин. Доставчикът не осигурява услуги по доставка, транспорт, складиране на стоки или други елементи от дейността на електронния магазин, свързани с изпълнението на договорите с клиентите.

(8) Доставчикът предоставя като част от функционалността на платформа GombaShop™ примерни образци на юридически документи. Отговорността за използването на тези примерни образци е изцяло на Ползвателя и Доставчикът не гарантира съответствието им с приложимото законодателство.

(9) Ползвателят самостоятелно осигурява съответствието на интерфейса на електронния магазин с приложимите изисквания на законодателството в областта на защита на потребителите.

(10) Ползвателят самостоятелно осигурява изискуемите от приложимото законодателство изисквания за защита на личните данни на клиентите на електронния магазин, създаден чрез платформа GombaShop™.

Чл. 12. Доставчикът предоставя на Ползвателя ползването на софтуерната система GombaShop™ единствено за законосъобразни цели в качеството си на доставчик на услуги на информационното общество и не носи отговорност за дейността на Ползвателя.

Чл. 13. (1) За уреждане на отношенията между Ползвателя и неговите клиенти Ползвателят приема общи условия и ги публикува в софтуерната платформа за приемане от третите лица.

(2) При използването на софтуерната платформа GombaShop™, Ползвателят е задължен да спазва всички изисквания за предоставяне на информация и защита на потребителите съгласно приложимото законодателство.

Чл. 14. (1) При използването на софтуерната платформа от Ползвателя, Доставчикът предоставя и право за използване на разработени от Доставчика дизайн, лого и други графични материали на потребителския интерфейс, който се осигуряват стандартно за целите на създаване на електронни магазини чрез платформата GombaShop™.

(2) При използването на софтуерната платформа, Ползвателят се задължава да не въвежда в заблуждение, че стоките в електронния магазин се продават от Доставчика или от трето лице, което не е Ползвателя.

V. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 15. (1) Ползвателят заплаща на Доставчика ежемесечно възнаграждение, съгласно избрания абонаментен план в сайта на GombaShop™.

(2) След получаване на съответното плащане от Ползвателя, Доставчикът издава фактура, която може да бъде и само в електронна форма.

(3) Ползвателят използва посочените на сайта на GombaShop™ начини на плащане.

(4) Доставчикът издава фактурата съгласно посочените от Ползвателя данни при регистрацията си в платформата GombaShop™.

(5) За да продължи използването на платформата GombaShop™ и съответно създадения чрез нея електронен магазин, Ползвателят е задължен да заплати цената за съответния абонаментен план най-късно до изтичане на периода, за който Ползвателят е платил цената.

(6) В случай на неплащане на цената за съответния абонаментен план, Доставчикът има право да преустанови изцяло или частично ползването платформата GombaShop™, включително и да премахне създадения от Ползвателя електронен магазин. В този случай Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за загуба на данни или друга информация, нарушаване на търговска репутация, настъпване на вреди или пропуснати ползи.

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДОСТАВЧИКА

Чл. 16. (1) Доставчикът разработва и предоставя на Ползвателите на Платформата софтуерна функционалност за закупуване на електронни ваучери от крайни потребители и заплащане на стоки или услуги от Ползвателя чрез използване на закупения ваучер.

(2) Ползвателят може да интегрира тази функционалност в своя електронен магазин чрез своя профил в плaтфopмaтa GоmbаShор™, за което не дължи допълнително възнаграждение извън избрания от него абонаментен план или профил със свободен режим на използване на тази допълнителна услуга.

(3) Функционалността за издаване на електронни ваучери включва разработен интерфейс с полета за въвеждане на следните данни от крайните потребители: имейл адрес и стойност на ваучера. За закупуването на ваучера от потребителя, той използва някой от методите на плащане, предлагани от Ползвателя. След успешно закупуване на ваучера, автоматично се генерира уникален идентификационен номер, който се изпраща на посочения от потребителя имейл и служи за използване на ваучера при закупуване на стоки или услуги от онлайн магазина на Ползвателя.

(4) Ползвателят се задължава да поддържа на уебсайта си ясна и точна информация за потребителите за използването на ваучерите, както и определя самостоятелно срока на валидност и условията за ползване на ваучерите.

(5) GоmbаShор™ не носи отговорност спрямо Ползвателя или потребителя за използването на ваучера.

(6) В случай на направено успешно плащане от потребител, при което на неговия имейл адрес не е изпратен уникален идентификационен номер на ваучера, Ползвателят следва да се свърже с GоmbаShор™ във връзка с възникналия проблем с оглед неговото отстраняване. Ако това е невъзможно, Ползвателят следва да възстанови на потребителя заплатената от него сума.

VII. СРОК

Чл. 17. Този договор се сключва за неопределен срок.

VIII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 18. (1) Доставчикът не носи отговорност за дейността на Ползвателя при използването на софтуерната платформа, домейните и интелектуалната собственост, предоставени по силата на този договор.

(2) В случай на постъпване на оплакване от трето лице за използване на платформата GombaShop™ в нарушение на законови разпоредби, правилата на морала или разпоредбите на тези общи условия, страните се съгласяват, че Доставчикът има право временно да ограничи предоставянето на услугата или достъпа до информацията на Ползвателя до изясняване на случая.

(3) Ползвателят е отговорен за всички действия и евентуални нарушения на приложимото законодателство, независимо дали тези действия и нарушения са извършени от Ползвателя или трето лице, на което Ползвателят е предоставил управлението на електронния магазин, създаден чрез платформа GombaShop™.

Чл. 19. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора 4) продажба на забранени стоки, 5) нарушаване на приложимите изисквания за защита на потребителите или 5) осъществяване на търговска дейност в нарушение на приложимото законодателство.

Чл. 20. Доставчикът не носи отговорност в случай на невъзможност да предоставя свързаност или функциониране на техническото оборудване през определен период от време поради непреодолима сила, случайни събития, проблеми в интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 21. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателя в процеса на използване или неизползване на платформата GombaShop™.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата GombaShop™ не е била предоставяна на Ползвателя поради непреодолима сила или неправомерни действия срещу техническото оборудване и софтуер на платформата, включително хакерски и други сходни въздействия.

(4) Във всички случаи отговорността на Доставчика не може да надхвърля стойността на тримесечният абонамент съгласно избрания от Ползвателя абонаментен план.

Чл. 22. (1) Доставчикът не носи отговорност в случаи на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване, чрез което се предоставя платформата GombaShop™ и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация, промяна на публикувана на сайтовете на Ползвателя информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни или параметри на платформата GombaShop™, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 23. Този договор се прекратява в следните случаи:

1.С изтичане на срокът, за който е сключен;

2.По взаимно съгласие на страните в писмена форма;

3.В случай на неплащане на цената от страна на Ползвателя съгласно избрания абонаментен план.

Чл. 24. (1) Всяка от страните има право по всяко време да прекрати предсрочно договора, като изпрати едномесечно писмено предизвестие до другата страна, включително посредством имейл.

(2) В случай че Ползвателят е предплатил цената за следващ период, прекратяването на договора влиза в сила след изтичане на предплатения период. В този случай Ползвателят не може да изисква от Доставчика връщане на предплатените суми.

(3) Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила за използване платформи за създаване на електронни магазини в Интернет. В този случай Доставчикът не носи отговорност за вреди към Ползвателя.

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 25. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели на платформата GombaShop™.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адресът на електронната поща, посочен от Ползвателя, при регистрацията за използване на платформата GombaShop™. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 26. Доставчикът публикува тези общи условия на сайта на платформата GombaShop™ заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XI. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 27. (1) Цялото съдържание на платформата GombaShop™, включително всички публикувани текстове, изображения, снимки, видео материали, статии, елементи на интерфейса, програмен код и марки (включително марката GombaShop™), с изключение на тези, които са създадени от Ползвателя, са изключителна собственост на Доставчика и използването им под каквато и да било форма без изричното предварително писмено съгласие на Доставчика е забранено.

(2) При създаването на електронен магазин чрез платформата GombaShop™ Ползвателят не придобива право на собственост върху обектите на интелектуална собственост на Доставчика.

(3) Ползвателят има право да използва обектите на интелектуална собственост свързани със създадения чрез платформата GombaShop™ електронен магазин при условията на настоящите общи условия за периода на заплатения абонаментен план. След прекратяването на този договор или преустановяване на заплащането на абонаментния план всички права на използване на интелектуална собственост, свързана със създадения чрез платформата GombaShop™ електронен магазин се прекратяват.

(4) Ползвателят няма право на достъп до програмния код на електронния магазин, създаден чрез платформата GombaShop™ и няма право да го копира или модифицира по какъвто и да е начин. Всеки опит на Ползвателя за достъп, копиране или промени в програмния код на платформата се считат за съществено нарушение на настоящите Общи условия и изключителните права на Доставчика върху платформата GombaShop™.

(5) Ползвателят няма право да премахва или скрива информация за правата на интелектуална собственост на Доставчика в създадения чрез платформата GombaShop™ електронен магазин.

(6) В случай на установено нарушение или при съмнение за нарушение на правата на интелектуална собственост на Доставчика, последният има право да преустанови временно или постоянно ползването на платформата GombaShop™. В този случай Доставчикът не носи отговорност за вреди или загуба на информацията на Ползвателя.

(7) В случай на нарушаване на правата на интелектуална собственост на Доставчика, последният има право на обезщетение в пълен размер за причинените от Ползвателя вреди.

XII. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 28. В случай на подаване на жалба от Ползвателя до Доставчика за несъответствие на платформа GombaShop™ с тези общи условия, Доставчикът отговаря на жалбата в срок до 14 работни дни.

Чл. 29. В случай на спорове между страните относно този договор, спорните въпроси ще бъдат разрешавани в дух на разбирателство чрез преговори между страните.

(2) Ако страните не успеят да разрешат спорните въпроси чрез преговори по реда на ал. 1, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата в състав от трима арбитри, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения. Решението на Арбитражния съд е окончателно.

XIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.30. (1) Страните се съгласяват, че всички изявления помежду им могат да бъдат извършвани в електронна форма, включително чрез имейл и че съобщенията не е необходимо да бъдат подписвани с електронен подпис, за да са обвързващи за страните.

(2) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да извършва изявления до Ползвателя чрез интерфейса на платформа GombaShop™.

Чл. 31. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 32. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 33. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 34. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 10.11.2015г. Общите условия са изменени на 25.05.2018 г. и влизат в сила за всички Ползватели, считано от тази дата.

Oбщитe ycлoвия ca измeнeни нa 25.03.2020г. и влизaт в cилa зa вcичĸи Πoлзвaтeли, cчитaнo oт тaзи дaтa.